Privatumo politika

Privatumo politika
 

Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
Jūsų asmens duomenų valdytojas yra MB KALBŲ AKADEMIJA, juridinio asmens kodas 304054906, adresas Ventos g. 21, Mažeikiai, Kontaktinis telefono Nr. +370 610 44542, elektroninio pašto adresas: info@dives.lt.
Jūsų asmens duomenų saugumu taip pat rūpinasi duomenų apsaugos pareigūnas, telefono numeris: +370 610 44542, elektroninio pašto adresas: info@dives.lt.

1. Kaip pasikeitėme įsigaliojus naujam įstatymui?
1.1. Nuo mūsų veiklos pradžios rūpinomės Jūsų asmens duomenų saugumu, todėl kardinalių pasikeitimų mūsų veikloje nėra. Įsigaliojus naujajam reguliavimui mums prireikė tik papildyti Jūsų teises naujai atsiradusiomis. Mes ir toliau laikysimės visų šių asmens duomenų apsaugos tvarkymo principų:
1.1.1. Asmens duomenis tvarkyti teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
1.1.2 Asmens duomenis rinkti nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkyti su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
1.1.3. užtikrinti, kad tvarkomi Asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
1.1.4. užtikrinti, kad Asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami; imtis visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
1.1.5. Asmens duomenis laikyti tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
1.1.6. Asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

2. Kokių asmens duomenų apie mane tikrai nerenkate ir netvarkote?
2.1. Mes nerenkame Jūsų naršymo trečių asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugome;
2.2. Mes neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį;

3. Kokius mano asmens duomenis renkate ir tvarkote?
3.1. Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi.
3.2. Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome Jums patiekiant užklausą dėl MB Kalbų akademija teikiamų paslaugų:
3.2.1. Kai Jūs registruojatės mūsų tinklapyje dėl MB Kalbų akademija teikiamų paslaugų pristatymo, šiuo tikslu mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

  • Vardą;
  • Įmonės kurią atstovaujate pavadinimą;
  • Elektroninio pašto adresą;
  • Kitą Jūsų užklausoje nurodytą informaciją.

3.3. Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome Jums patiekiant užpildžius skiltį „susisiekimo forma“:
3.3.1. Kai Jūs mūsų tiklapyje užpildote skiltį „susisiekimo forma“, šiuo tikslu mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

  • Vardą;
  • Įmonės kurią atstovaujate pavadinimą;
  • Elektroninio pašto adresą;
  • Kitą Jūsų užklausoje nurodytą informaciją.

3.4. Asmens duomenys, kuriuos renkame ir tvarkome Jums užsiprenumeravus Naujienlaiškį:
3.4.1. Kai Jūs mūsų tiklapyje užpildote prenumeratos užsakymą, šiuo tikslu mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

  • Vardą;
  • Elektroninio pašto adresą;

3.4.2. Naujienlaiškis yra siunčiamas vartotojams, kurie užsiprenumeravo: tai yra, aktyviais veiksmais išreiškė sutikimą dėl naujienlaiškio siuntimo.
3.4.3. Naujienlaiškio prenumeratos galite atsisakyti, paspaudę kiekvieno naujienlaiškio pabaigoje esančią nuorodą „Atsisakykite naujienlaiškio“.

4. Kokiu tikslu renkate ir tvarkote mano asmens duomenis?
4.1. Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu.

5. Ar mano asmens duomenys renkami ir tvarkomi teisėtai?
5.1. Užtikriname Jus, kad Jūsų asmens duomenis renkame yra tvarkome tik teisėtai pagrindais, t.y. Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik:
5.1.1. Jums užpildžius tinklapio skiltį „susisiekimo forma“;
5.1.2. Vykdant mums taikomų įstatymų reikalavimus;
5.1.3. Nurodžius Valstybės įgaliotoms institucijoms.

6. Kam perduodami mano asmens duomenys?
6.1. Jūsų asmens duomenys yra neperduodami jokioms trečiosioms šalims nebent tai būtų būtina pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

7. Kiek laiko saugomi mano asmens duomenys?
7.1. Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina jog su Jumis susiekti dėl Jūsų užpildytos užklausos ir ją tinkamai išspręsti, bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai.

8. Kaip galiu susipažinti su tvarkomais mano asmens duomenimis?
8.1. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šiais būdais:
8.1.1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@dives.lt .

9. Kaip galiu keisti/tikslinti savo asmens duomenis?
9.1. Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padaryti atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@dives.lt.

10. Ar galiu reikalauti, kad ištrintumėte mano asmens duomenis?
10.1. Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą.
10.2. Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:
10.2.1. Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;
10.2.2. Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.
10.2.3. Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.
10.3. Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:
10.3.1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@dives.lt.

11. Ar galiu apriboti teisę tvarkyti mano asmens duomenis ir kaip tai padaryti?
11.1. Jus turite teisę apriboti mums galimybę tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jums apribojus Jūsų asmens duomenų tvarkymą mes su Jūsų asmens duomenimis nebeatliksime jokių veiksmų išskyrus asmens duomenų saugojimą. Asmens duomenų tvarkymą Jūs galite apriboti esant bent vienai iš šių aplinkybių:
11.1.1. Jūsų asmens duomenys yra netikslūs (Asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo);
11.1.2. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti
11.1.3. Jūsų asmens duomenys yra būtini siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
11.1.4. Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jums prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo (Duomenų tvarkymas bus apribojamas šiuo pagrindu iki kol bus patikrinta, ar priežastys dėl kurių mes tvarkome Jūsų asmens duomenis yra viršesnės už Jūsų).
11.2. Apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą Jūs galite šiais būdais:
11.2.1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@dives.lt.

12. Kas yra teisė į duomenų perkeliamumą? Kaip galiu ja pasinaudoti?
12.1. Teisė į duomenų perkeliamumą reiškia, kad Jums leidžiama gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu tuos Jūsų pateiktus asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis. Esant techninėms galimybėms ir Jums prašant tokie Jūsų duomenys gali būti persiunčiami tiesiogiai kitam Jūsų nurodytam asmeniui.
12.2. Prašymą dėl asmens duomenų pateikimo ar persiuntimo susistemintu formatu Jūs galite pateikti šiais būdais:
12.2.1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@dives.lt.

13. Kaip galiu pateikti prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo?
13.1. Prašymus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, mums galite pateikti šiais būdais:
13.1.1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@dives.lt
13.1.2. Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, dėl savo teisių gynimo galite kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją.

14. Kas yra slapukai?
14.1. Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėse, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėse ir yra išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.
14.2. Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

15. Susisiekimo forma
15.1. Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:
15.1.1. el. paštu: info@dives.lt;
15.1.2. Telefonu: +370 610 44652.

16. Ši Privatumo politika peržiūrima ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje(-ėse). Naujausia Privatumo politikos versija visada pateikiama www.dives.lt.r